Poradnia logopedyczna

Przyjmują:

Neurologopeda mgr Aleksandra Sobolewska-Kędzior
Poniedziałek:13.00-18.00
Środa : 8.00-12.00
Czwartek : 13.00-18.00

Neurologopeda mgr Halina Pudzisz
Poniedziałek 8.00-11.00
Środa 14.00-18.00

Barbara Kałafut
Środa 14.00-18.00

Zakres usług:

 • Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie werbalnego porozumiewania się u dzieci i dorosłych
 • Terapia logopedyczna:
  • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • Dzieci i dorosłych z wadą wymowy
  • Dzieci z objawami jąkania dziecięcego
  • Dzieci z alalią
  • Dzieci z alalią z komponentem ze spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera.
  • Dzieci z afazją
  • Dzieci bilingwalnych
  • Dorosłych z objawami afazji w wyniku udaru mózgu, urazu czaszki i guza mózgu
  • Budowanie systemu językowego dzieci niedosłyszących, z rozszczepem podniebienia i z porażeniem mózgowym
 • Wczesne wykrywanie zagrożenia dysleksją
 • Terapia dzieci zagrożonych dysleksją i dzieci dyslektycznych - usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu

W naszym gabinecie wykonasz badania:

Test SON-R dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat

 • test ten przeznaczony jest do mierzenia poziomu funkcji intelektualnych, stanowiących podłoże do nauki mowy i czytania
 • dzięki niemu łatwo określić obszar problemu dziecka w nabywaniu systemu językowego i ustalić program terapii
 • skierowany do dzieci od 2,5 do 7 roku życia, u których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo lub mających kłopoty w nauce czytania

Autorzy:

Snijders-Oomen, Peter Tellegen, Marjolijn Winkel, Barbara Wijnberg-Williams, Jaap Laros

Procedura:

 • badanie indywidualne;
 • bez ograniczenia czasu;
 • liczba zadań, jakie dziecko otrzymuje, zależy od odnoszonych
 • sukcesów i porażek;
 • czas badania jest więc bardzo zróżnicowany – przeciętnie wynosi
 • około 90min.

Użytkownicy testu:

Psychologowie, Logopedzi (wymagany dyplom)

Opis:

 • Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego;
 • pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych;
 • pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji;
 • umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.
Test SON jest narzędziem pozwalającym obliczyć wiek umysłowy 5 funkcji psychicznych oraz II ( Iloraz Inteligencji) w grupie dzieci mówiących oraz w grupie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Badanie każdej sfery rozpoczyna się od zadań przeznaczonych dla dzieci dwuletnich, co daje możliwość sprawdzenia funkcjonowania dziecka od 24 m. życia.

Test SON-R bada następujące funkcje poznawcze:

 1. umiejętność dokonywania kategoryzacji
 2. analizę i syntezę wzrokową na materiale atematycznym ( symbolicznym)
 3. analizę i syntezę wzrokową na materiale tematycznym
 4. koncentrację i pamięć bezpośrednia
 5. grafopercepcję

RODZAJE ZADAŃ W TEŚCIE:

KATEGORYZACJE

Zadanie wymagające przetwarzania symultanicznego i sekwencyjnego ( działanie prawej i lewej półkuli mózgu). Pozwala zbadać:
 • gotowość do uczenia się pojęć językowych,
 • umiejętność dostrzegania cech wspólnych,
 • umiejętność dostrzegania cech różnicujących,
 • poziom rozumowania przez analogię,
 • umiejętność dokonywania transferu wiedzy,
 • umiejętność dokonywania transferu sposobów rozwiązywania zadań.
Umiejętność dokonywania kategoryzacji jest ważnym wymiarem poziomu intelektualnego oraz podstawą uczenia się reguł społecznych i językowych.

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA NA MATERIALE ATEMATYCZNYM ( AiSA) Zadanie wymagające sekwencyjnego przetwarzania ( lewa półkula mózgu). Pozwala sprawdzić:
 • umiejętność linearnego uporządkowania,
 • percepcję materiału symbolicznego ( atematycznego) linearnie i sekwencyjnie prezentowanie go,
 • porządkowanie od lewej do prawej, naśladownictwo.

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA NA MATERIALE TEMATYCZNYM ( AiST)

Zadanie wymagające przetwarzania symultanicznego ( prawa półkula). Pozwala określić:
 • poziom umiejętności naśladownictwa,
 • poziom koncentracji wzrokowo- ruchowej,
 • różnice w dokonywaniu syntezy różnorodnego materiału ( użycie ramki, jej brak, skośne cięcia).

KONCENTRACJA I PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA

Zadanie wymagające sterowania własną uwagą. Pozwala określić:
 • poziom koncentracji,
 • rozumienie instrukcji niewerbalnej,
 • uwagę,
 • pamięć bezpośrednią,
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania zadania.

GRAFOPERCEPCJA

Zadanie wymagające naśladownictwa i współdziałania oraz wykonywania sekwencyjnych ruchów precyzyjnych ( lewa półkula mózgu), pozwala zbadać:
 • naśladowanie ruchów – wyznaczające gotowość do naśladowania mowy,
 • koordynację wzrokowo- ruchową,
 • percepcję wzrokowa,
 • sprawność manualną.

Niskie wyniki podtestu AiSA w stosunku do podtekstu AiST wskazują na:

 • trudności w powtarzaniu materiału symbolicznego,
 • trudności w porządkowaniu linearnym,
 • trudności w naśladowaniu wzorów sekwencyjnych,
 • przewagę przetwarzania prawopółkulowego.

Niskie wyniki w podtekście GRAFOPERCEPCJA przede wszystkim wskazują na:

 • głębokie trudności naśladowania sekwencyjnych ruchów, co oznacza kłopoty w uruchamianiu aktywności lewej półkuli mózgu.
Ponieważ wyniki uzyskane w każdym z podtekstów przeliczane są na wiek umysłowy, można zobaczyć poziom funkcji poznawczych rozwojowo i dostosować program oddziaływań terapeutycznych do indywidualnego profilu dziecka.

Normy:

dla dzieci w wieku 2,5-7 (próby międzynarodowe).

Zastosowanie:

 • w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu,
 • w praktyce logopedycznej do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych,
 • skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.
Informacje pobrane ze strony: http://www.logopedia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=72

Na podstawie wyników testu dowiesz się czy rozwój Twojego dziecka przebiega w sposób harmonijny, jakie są dysproporcje w poszczególnych sferach Jego rozwoju i jak przez indywidualnie dobraną terapię wyrównać braki rozwojowe.

TEST SWM:

Przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją dzieci od 3. do 7. roku życia. W Teście znajdują się zadania służące do:
I. Badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga)
II. Badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów)
III. Badania funkcji wzrokowych:
IV. 1. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki)
V. 2. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków)
VI. Badania użycia języka – artykulacja i komunikacji
VII. Badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej)
VIII. Badania grafopercepcji Test SWM zawiera osobne zadania oraz normy dla 3, 4, 5 i 6-latków

Na podstawie wyniku testu dowiesz się czy Twoje dziecko jest zagrożone dysleksją i co możesz zrobić, aby zminimalizować jej skutki. Proponujemy skuteczną terapię dla dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją.

Cennik:

Konsultacja jednorazowa: 100zł
Program terapii: 120zł
Badanie testem SON-R: 200zł
Badanie testem SWM: 100zł

Terapia:

 • 30 minut: 50zł
 • 45minut: 75zł
 • 60minut: 90zł

Pakiety:

 • Konsultacja jednorazowa + program terapii: 200zł
 • Badanie testem SON-R + program terapii: 300 zł
 • Badanie testem SWM + program terapii: 200
* Uprzejmie informujemy, iż w naszej placówce istnieje również możliwość BEZPŁATNEJ wizyty u logopedy, w ramach kontraktu z NFZ. Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego.